10 juni, 2021

Herontwikkeling rioolgemaal Kethel

Rioolgemaal Kethel

Beste bewoners

Het rioolgemaal is al jaren niet meer in gebruik als waarvoor het oorspronkelijk is gebouwd. In de jaren ’50 werd het gebouwd als onderdeel van de stadsbrede vernieuwing van de waterhuishouding van Schiedam. De laatste jaren is het in beheer bij Ad Hoc en wordt het gebruikt door een bedrijf. We zien als gemeente echter andere mogelijkheden voor deze locatie en hebben daarom een Ruimtelijk Kader opgesteld. Het college van B&W heeft dit op 18 mei jongstleden vastgesteld.

Waarom een Ruimtelijk Kader?

Een Ruimtelijk Kader is bedoeld om geïnteresseerden een richting mee te geven voor herontwikkeling van de locatie. Dit doen we door inzichtelijk te maken welke kansen/mogelijkheden we als gemeente zien en met welke (rand)voorwaarden daarbij rekening moet worden gehouden. Zo moet het voorste bouwdeel van het gemaal behouden blijven alsmede het entreegebied, en mag het achterste bouwdeel gerenoveerd, gesloopt en herbouwd worden. Ook zal de groene hoofdstructuur behouden blijven en niet worden mee verkocht. Op basis van eigen onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om het voormalige gemaal te transformeren tot 1 à 2 woningen. Hierbij is de combinatie met een ondergeschikte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis mogelijk. Na ontwikkeling geldt een zelfbewoningsplicht; hiermee bieden we Schiedammers een kans zelf een woning te realiseren.

Hoe nu verder ?

Binnen het Ruimtelijk Kader kunnen geïnteresseerden de komende maanden plannen indienen voor herontwikkeling van de locatie. Deze zullen we vervolgens toetsen, Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De Schiedamseweg 77 zal via woningverkoopsite Funda worden aangeboden.

Kansen in de Stad

De Schiedamseweg 77 is onderdeel van het programma Kansen in de Stad. Vanuit dit programma willen we ontwikkelingen stimuleren die Schiedam als stad versterken. Dit doen we door gemeentelijke eigendommen die niet (meer) bijdragen aan beleidsdoelstellingen te verkopen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om herontwikkeling die woningen opleveren en daarmee bijdragen aan het verminderen van de krapte op de woningmarkt.

Meer informatie

We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Als u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met onze projectleider Alexander Pieters via 14 010 of contact@schiedam.nl. Meer informatie over het programma Kansen in de Stad vindt u op schiedam.nl/kansen-in-de-stad.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Schiedam, Namens dezen, Teammanager Vastgoed, grondbeleid en ondersteuning a.i.


Mevrouw drs. S.J.J. Jacobs